Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku

ul. Kościelna 39. tel. 897188146. email: mopsbisztynek@op.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Witamy

zdjęcie mops

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku:

Poniedziałek - Piątek  7:15 - 15:15

 

PROGRAM „DOBRY START” – 300 plus

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” /Dz.U. z 2018, poz.1061/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku  informuje:

1.Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym /…/

2) osobom uczącym się

2. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się  legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

4. Świadczenie dobry start przysługuje  w wysokości 300 zł.

5. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

6. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego /…/ albo osoby uczącej się.

7. Wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku ul.Koscielna 39.

8. Wniosek zawiera odpowiednio:

1) nazwę i adres organu właściwego;

2) dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

3) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,

4) oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności,

5) klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,

6) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

9. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

10. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

11. Wnioski  w  sprawie  ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

12. Druki wniosków będą wydawane od 25 lipca 2018r., będą również do pobrania ze strony www.mopsbisztynek.pl

13. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu /elektronicznie/ lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start"

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy   Społecznej w Bisztynku

Lidia Tomasik

Bisztynek dn.4.06.2018r.

 

Festyn rodzinny

 

Dożywianie

 

Z A P R O S Z E N I E

W dniu 21.03.2017r. o godz. 10.00 odbędą się warsztaty dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku korzystających z dożywiania w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016.

Warsztaty organizowane są przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bartoszycach w ramach działań towarzyszących POPŻ i odbędą się w następujących formach:

- warsztaty kulinarne,

- warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,

- warsztaty edukacji ekonomicznej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do MOPS w Bisztynku /pokój nr 4/

w celu wypełnienia deklaracji uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

 

Warsztaty dietetyczne "Smacznie i zdrowo na talerzu"

 

21.03.2018 r.  o godz.11.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku

odbędą się warsztaty dietetyczne "Smacznie i zdrowo na talerzu"

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

 • Poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
 • Przedstawienie i przećwiczenie zasad czytania etykiet,
 • Poznanie sposobów na niemarnowanie żywności,
 • Obalenie mitów żywieniowych,
 • Przedstawienie podstawowych zasad wyboru produktów żywnościowych podczas robienia zakupów,

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 • zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
 • poznają zasady czytania etykiet,
 • zdobędą informację nt. składów produktów żywnościowych
 • zdobędą umiejętności ograniczające proces marnowania żywności,
 • poznają znaczenie występowania różnych substancji w produktach spożywczych,

UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ TJ.  DLA KTÓRYCH WYSTAWIONO SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA POMOCY.

 


Strona 1 z 7

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie „Za życiem”

Zamówienia publiczne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości