Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku

ul. Kościelna 39. tel. 897188146. email: mopsbisztynek@op.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Bisztynku

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 77/ 2011

Burmistrza Bisztynka

z dnia 6.10.2011r.

w sprawie powołania  Zespołu Interdyscyplinarnego w Bisztynku

Na podstawie art. 9a ust.2 -5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm. ) w związku z art. 30 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  Burmistrz Bisztynka zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się  Zespół Interdyscyplinarny w Bisztynku  w składzie:

1)      Krystyna  Zawistowska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bisztynku.

2)      Teresa Zielonka - przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Impuls” w Bisztynku

3)      Krzysztof Szymczak - dzielnicowy Posterunku Policji w Bisztynku

4)      Daniel Tkaczuk - dzielnicowy Posterunku Policji w Bisztynku

5)      Irena Hornik - pedagog w Szkole Podstawowej w Bisztynku

6)      Irena Porydzaj - nauczyciel w Szkole Podstawowej w Grzędzie

7)      Agnieszka Koziatek -  nauczyciel w  Szkole Podstawowej w Sątopach-Samulewie

8)      Piotr Gutkowski - pedagog w Gimnazjum Publicznym w Bisztynku;

9)      Joanna Malina - pielęgniarka środowiskowa w Niepublicznej Przychodni Lekarskiej „Sanitas” w Bisztynku

10)  Bożena Deptuła -  kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Biskupcu

11)  Lidia Tomasik  -  kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bisztynku,

12)  Ewelina Ledwińska - pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Bisztynku

 

§ 2

  1. Zadania i ogólne zasady  funkcjonowania Zespołu, o którym mowa w § 1 określa ustawa dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.)

 

  1. Szczegółowe warunki  funkcjonowania Zespołu określa  uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bisztynku oraz szczegółowych warunków  jego funkcjonowania

 

 

§ 3

Pierwsze posiedzenie  Zespołu  Interdyscyplinarnego  wyznaczam  na dzień  21.11.2011r.

§ 4

1.Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bisztynku.

2. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bisztynku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie „Za życiem”

Zamówienia publiczne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza