Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku

ul. Kościelna 39. tel. 897188146. email: mopsbisztynek@op.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Bisztynku

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Email Drukuj PDF

Załącznik

do Uchwały Rady Miejskiej w Bisztynku

Nr  XIII/74/12     z dnia    9 marca 2012r.

 

GMINNY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

na lata 2012 – 2015

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Wyróżnia się następujące rodzaje przemocy: psychiczną, fizyczną, seksualną i ekonomiczną. Zjawiskiem, na które należałoby zwrócić szczególną uwagę, jest przemoc domowa. Może być ona zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Bez wątpienia należy zaklasyfikować ją do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała ona od zawsze, o przemocy w rodzinie mówiono niewiele, jakby nie postrzegając jej jako poważnego zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. Takiego, które prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych. Dzieci wzrastające wśród przemocy w domu są często zapomnianymi jej ofiarami. Doznają przemocy nie tylko wtedy, gdy są bezpośrednio zaniedbywane przez rodziców lub opiekunów. Cierpią i są krzywdzone także wtedy, gdy są świadkami przemocy dorosłych. Doświadczenia z dzieciństwa mają wpływ na całe życie. Przemocy domowej często towarzyszy nadużywanie alkoholu. W stanie nietrzeźwości znikają mechanizmy samokontroli i zachowania mogą być nieobliczalne. Nasilają się też zachowania agresywne nawet w ludziach na ogół spokojnych i opanowanych. Świadoma kontrola nad zachowaniem zmniejsza się wraz ze wzrostem upojenia. Wzrasta natomiast często nieuzasadnione poczucie pewności siebie. Osoba nietrzeźwa nie może być partnerem do negocjacji, rozmowy czy ugody. Pijany człowiek nie jest jednak zwolniony od odpowiedzialności za własne czyny. Przemoc jest zjawiskiem, którego zasięg jest znacznie większy niż odnotowują to przeprowadzane badania i statystyki. Nadal wiele ofiar zaprzecza istnieniu problemu w ich  środowisku. Wynika to z wielu aspektów, takich jak wstyd, bezradność, nieufność, obawy o własne zdrowie i życie. Prawo ofiary do bezpieczeństwa, do niepoddawania się przemocy stanowi priorytet gminnej polityki społecznej uwzględniany w działaniach, które zostaną podjęte. Ofiara przemocy potrzebuje dużo czasu, aby odbudować świadomość swojej wartości, jeśli przez lata była poniżana i wykorzystywana. Wielu ofiarom udaje się samodzielnie przeciwstawić sprawcy, większość jednak potrzebuje pomocy innych. W związku z tym niezbędna jest współpraca i integracja wielu podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pozwoli to na profesjonalne udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. Program ten zgodny jest z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i wpisuje się w założenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bisztynek.

DZIAŁ I

Główny cel programu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc.

Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia tego celu jest:

1)      Powołanie zespołu interdyscyplinarnego.

2)      Podejmowanie skutecznych działań mających na celu ochronę rodziny przed szkodliwym postępowaniem osób stosujących przemoc.

3)      Podejmowanie działań zmierzających do zmiany zachowań i postaw mieszkańców gminy i instytucji wobec przemocy w rodzinie.

4)      Organizowanie terapii dla osób stosujących przemoc i doświadczających przemocy.

5)      Wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych.

6)      Szkolenia przedstawicieli różnych zawodów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7)      Budowa bazy lokalowej służącej niesieniu pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.

 

DZIAŁ II

Podstawowe zadania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie:

ZADANIE 1

Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny działań  w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:

a)      prowadzenie procedury „Niebieskiej karty”,

b)      diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

c)      podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

d)     inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

e)      inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

f)       rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

g)      monitorowanie sytuacji rodzin w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

h)      dokumentowanie działań  podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

i)        opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

 

ZADANIE 2

  1. 1. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

a)      kierowanie do psychologa/terapeuty ofiar przemocy,

b)      kierowanie do grup wsparcia dla ofiar oraz sprawców przemocy,

c)      „szkoły dla rodziców”,

d)     motywowanie i kierowanie   sprawców przemocy  do wzięciu udziału  w programach dla  sprawców    przemocy.

  1. 2. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia

a)      współpraca z instytucjami  prowadzącymi   hostele, domy samotnej matki,

b)      tworzenie bazy lokalowej na terenie gminy

 

ZADANIE 3

Systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych tj. pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pedagogów szkolnych, dzielnicowych, kuratorów społecznych, dzielnicowych w zakresie świadczenia pomocy ofiarom przemocy.

 

ZADANIE 4

Edukacja dzieci i młodzieży  w zakresie  sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją poprzez:

a)      wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego,

b)      prowadzenie zajęć informatyczno- edukacyjnych,

c)      dofinansowywanie szkolnych programów profilaktycznych,

d)     stworzenie sieci punktów informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy.

 

DZIAŁ III

FINANSOWANIE ZADAŃ PROGRAMU.

Finansowanie zadań wynikających z niniejszego programu odbywa się z budżetu gminy,  także z innych środków pozyskanych w trakcie realizacji programu.

DZIAŁ IV

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU.

Realizację zadań, wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, powierza się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bisztynku.  Sprawozdania z realizacji programu będą składane Radzie Miejskiej w Bisztynku w okresach dwuletnich.

Poprawiony: poniedziałek, 21 maja 2012 09:46  

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie „Za życiem”

Zamówienia publiczne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza