Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku

ul. Kościelna 39. tel. 897188146. email: mopsbisztynek@op.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start oferty pracy i wyniki naborów Nabór kandydatów na stanowisko asystent rodziny

Nabór kandydatów na stanowisko asystent rodziny

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystent rodziny

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna
  lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, z udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną
  lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

Asystentem rodziny może być osoba która:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • komunikatywność, umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i    instytucjami,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 • kreatywność, odporność na stres, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 • prawo jazdy kat.”B” i posiadanie własnego środka transportu.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Zgodnie z art.15 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • oświadczenie o niekaralności, następującej treści:
  „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne”
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, następującej treści:
  „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z  ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.z 2002r.Nr 101,poz.926 z późn .zm.)”.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia o następującej treści:
  „Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia  pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”,
 • Oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej o następującej treści:
  „Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.

LICZBA MIEJSC: 2

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na czas określony Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo)

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  maj – grudzień 2014r.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 • Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22 kwietnia 2014 roku, do godz. 15.00, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku, ul. Kościelna 39 z dopiskiem „Nabór – asystent rodzinny”.
 • Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 • Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o której zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej MOPS: www.mopsbisztynek.pl

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku

Lidia Tomasik

Poprawiony: poniedziałek, 07 lipca 2014 10:06  

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie „Za życiem”

Zamówienia publiczne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza