Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku

ul. Kościelna 39. tel. 897188146. email: mopsbisztynek@op.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start oferty pracy i wyniki naborów Nabór na stanowisko podinspektor/informatyk

Nabór na stanowisko podinspektor/informatyk

Email Drukuj PDF

I. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe /preferowane: administracja, informatyka/,
 2. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 17 lutego 2016 r. poz. 195),
 4. znajomość przepisów prawa dotyczących informatyzacji podmiotów realizujących zdania publiczne,
 5. umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów informatycznych, umiejętność administrowania i zarządzania siecią, systemami informatycznymi,
 6. umiejętność zarządzania stroną internetową,
 7. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, baz danych,
 8. umiejętność serwisowania, naprawy i konfiguracji sprzętu komputerowego,
 9. znajomość systemów serwerowych Microsoft,
 10. znajomość programów "Świadczenia Rodzinne" oraz "POMOST" firmy Sygnity.

Wymagania dodatkowe:

 1. zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 3. umiejętności organizacyjne,
 4. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),
 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 

 1. 1. Zadania wykonywane w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

-        przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze,

-        prowadzenie i kompletowanie wymaganej dokumentacji,

-        wnioskowanie w sprawie bądź odmowa świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-        pełna obsługa w systemie komputerowym; wprowadzenie pełnych danych, przygotowanie decyzji administracyjnej, tworzenie list wypłat, przelewów, kompletowanie dokumentacji w trybie odwoławczym.

-        sporządzanie sprawozdań i analiz.

 1. 2. Zadania wykonywane w zakresie obsługi informatycznej:

-        zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,

-        prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i zainstalowanego oprogramowania,

-        udzielanie pomocy oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania,

-        administrowanie sieciami komputerowymi Ośrodka,

-        naprawianie, usuwanie usterek sprzętu komputerowego,

-        tworzenie kopii bezpieczństwa baz danych oraz systemów operacyjnych,

-        zapewnienie ochrony całości informatyki w Ośrodku przed nieupoważnionym dostępem oraz innymi niebezpieczeństwami informatycznymi,

-        rozwijanie i dostosowywanie do przepisów prawa systemów informatycznych,

-        aktualizowanie i rozbudowywanie strony internetowej oraz BIP.

 

 1. Prowadzenie odpowiednio do zajmowanego stanowiska korespondencji i archiwizacji dokumentów.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU

 1. przewidywany termin zatrudnienia – 01.04.2016 r.
 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat,
 3. praca w godz.7.15-15.15 w dni robocze,
 4. praca w systemach informatycznych przynajmniej 5 godz. dziennie.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 1. Aplikacja CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie prac na danym stanowisku.
 5. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Oświadczenie o obywatelstwie polskim i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o niekaralności.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT - do dnia 7 marca 2016 r., do godz. 15.00, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku, ul. Kościelna 39 z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektor/informatyk”

Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2016 roku był niższy niż 6%.

 

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska w zakładce informacje o naborze, na stronie www.mopsbisztynek.pl w zakładce praca oraz na tablicy informacyjnej MOPS.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bisztynku

Lidia Tomasik

 

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie „Za życiem”

Zamówienia publiczne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza