Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku

ul. Kościelna 39. tel. 897188146. email: mopsbisztynek@op.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start oferty pracy i wyniki naborów Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i obsługi ZUS i FUZ

Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i obsługi ZUS i FUZ

Email Drukuj PDF

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku
ogłasza  nabór na stanowisko

ds. świadczeń rodzinnych i obsługi ZUS i FUZ1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:
Wymagania niezbędne:
posiadanie obywatelstwa polskiego*,
wykształcenie wyższe /preferowane: administracja, prawo/
biegła znajomość obsługi programu Microsoft Office (Windows, Word, Excel)
znajomość przepisów prawnych:
- kodeksu postępowania administracyjnego
- ustawy o świadczeniach rodzinnych
- ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Wymagania dodatkowe:
staż pracy w jednostce samorządowej /mile widziana praca na podobnym stanowisku/
zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,
samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
umiejętności organizacyjne,
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),
gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
wysoka kultura osobista,
przestrzeganie etyki zawodowej,
znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

2. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
Realizowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych:
przyjmowanie wniosków,
prowadzenie i kompletowanie dokumentacji o przyznanie świadczeń rodzinnych,
wnioskowanie w sprawie bądź odmowa świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
pełna obsługa w systemie komputerowym; wprowadzenie pełnych danych, wydanie decyzji administracyjnej, tworzenie list wypłat, przelewów,
kompletowanie dokumentacji w trybie odwoławczym,
prowadzenie spraw o nienależnie pobrane świadczenia, egzekucja w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w trybie administracyjnym.
Obsługa świadczeń ZUS i FUZ w systemie komputerowym:
przyjmowanie zgłoszeń do ubezpieczeń,
rejestracja ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalno-rentowych w systemie Płatnik,
tworzenie raportów,
wykonanie korekt zleconych przez ZUS,
prowadzenie dokumentacji w wersji papierowej,
wykonanie RMUA dla ubezpieczonych,
transmisja dokumentów do ZUS.
Prowadzenie odpowiednio do zajmowanego stanowiska korespondencji i archiwizacji dokumentów.
Doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi i zarządzeniami.

3. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat,
praca w godz.7.15-15.15 w dni robocze,
wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy: komputer ( w tym praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy tj. powyżej 4 godzin dziennie), urządzenia biurowe,
- wyjazdy służbowe na delegacje-szkolenia,
- drzwi wejściowe odpowiedniej szerokości, natomiast brak jest windy i podjazdów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz odpowiednio dostosowanej toalety.

4. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
Aplikacja CV wraz z listem motywacyjnym.
Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie prac na danym stanowisku.
Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Oświadczenie o obywatelstwie polskim i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
Oświadczenie o niekaralności.

5.. TERMIN SKŁADANIA OFERT - do dnia 15 kwietnia 2016 r., do godz. 15.00, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku, ul. Kościelna 39 z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i obsługi ZUS i FUZ”
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w marcu 2016 roku był niższy niż 6%.

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska w zakładce informacje o naborze, na stronie www.mopsbisztynek.pl w zakładce praca oraz na tablicy informacyjnej MOPS.
* Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym przepisach o służbie cywilnej.Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bisztynku
Lidia Tomasik

Poprawiony: wtorek, 05 kwietnia 2016 06:36  

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie „Za życiem”

Zamówienia publiczne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza