Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku

ul. Kościelna 39. tel. 897188146. email: mopsbisztynek@op.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start oferty pracy i wyniki naborów Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Email Drukuj PDF

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku

ogłasza  nabór na stanowisko

pracownika socjalnego

I. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

Wymagania niezbędne:

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego*,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

3)      wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163    z późn. zm.)

4)   posiadanie co najmniej sześciomiesięcznego doświadczenie na stanowisku pracownika socjalnego

5)      biegła znajomość obsługi programu Microsoft Office (Windows, Word, Excel)

6)      znajomość przepisów prawnych:

- ustawy o pomocy społecznej

- kodeksu postępowania administracyjnego

- oraz innych przepisów i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej

Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność skutecznego komunikowania się,

2)      umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

3)      umiejętność pracy w zespole,

4)      samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

5)      umiejętności organizacyjne,

6)      umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),

7)      znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

8)      wysoka kultura osobista,

9)      przestrzeganie etyki zawodowej,

10)    gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

11)    doświadczenie w pracy w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej.

 

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) praca socjalna,
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, osobom które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
4) pomoc w uzyskaniu, dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, poradnictwa
dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe
instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie
w uzyskiwaniu pomocy;
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

8)inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin

9) Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

2. Prowadzenie odpowiednio do zajmowanego stanowiska korespondencji i archiwizacji dokumentów.

3. Doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi i zarządzeniami.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU

 1. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat,
 2. praca w godz.7.15-15.15 w dni robocze,
 3. praca w terenie (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych) przynajmniej 4 godziny dziennie, wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
 4. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
- wyjazdy służbowe w teren, delegacje na szkolenia, konferencje i warsztaty,
- drzwi wejściowe odpowiedniej szerokości, natomiast brak jest windy i podjazdów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz odpowiednio dostosowanej toalety.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. CV wraz z listem motywacyjnym.
 3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie prac na danym stanowisku.
 7. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 8. Oświadczenie o obywatelstwie polskim i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o niekaralności.
 10. Własna koncepcja pracy pracownika socjalnego z jedną z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  np. osoby starsze, rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny z problemem alkoholowym, bezrobotna młodzież, rodziny zagrożone eksmisją itp.  (max 4 strony, A4, czcionka 12)

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT - do dnia 25 lipca 2016 r., do godz. 15.00, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku, ul. Kościelna 39 z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru.
Dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2016 roku był niższy niż 6%.

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://bip.bisztynek.pl/ w zakładce informacje o naborze, na stronie www.mopsbisztynek.pl w zakładce praca oraz na tablicy informacyjnej MOPS.

 

* Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bisztynku

Bisztynek, 07.07.2016r. Lidia Tomasik

Poprawiony: czwartek, 07 lipca 2016 10:45  

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie „Za życiem”

Zamówienia publiczne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza