Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku

ul. Kościelna 39. tel. 897188146. email: mopsbisztynek@op.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start oferty pracy i wyniki naborów Ogłszenie o naborze na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Ogłszenie o naborze na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Email Drukuj PDF

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku

ogłasza nabór na stanowisko

ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

I. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

1. Wymagania niezbędne:

a)      posiadanie obywatelstwa polskiego*,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

d)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku,

e)      wykształcenie wyższe - preferowana administracja

f)       znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017, poz.1952 z późn. zm.),

b)      znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2018, poz.554)

c)      zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,

d)     samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e)      umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),

f)       gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

g)      wysoka kultura osobista,

h)      doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1.Realizowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych:

a)      przyjmowanie wniosków,

b)      prowadzenie i kompletowanie wymaganej dokumentacji zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,

c)      weryfikacja wniosków pod katem spełniania kryteriów zgodnie z którymi mogą być one rozpatrzone pozytywnie,

d)     pełna obsługa w systemie komputerowym; wprowadzenie pełnych danych, przygotowanie projektów decyzji administracyjnej, tworzenie list wypłat, przelewów,

e)      kompletowanie dokumentacji w trybie odwoławczym,

f)       prowadzenie postępowania o nienależnie pobrane świadczenia, podejmowanie działań związanych z egzekucją należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w trybie administracyjnym.

 

2. Realizowanie zadań w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

a)    przyjmowanie wniosków,

b)   prowadzenie i kompletowanie wymaganej dokumentacji zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

c)    weryfikacja wniosków pod katem spełniania kryteriów zgodnie z którymi mogą być one rozpatrzone pozytywnie,

d)   pełna obsługa w systemie komputerowym; wprowadzenie pełnych danych, przygotowanie projektów decyzji administracyjnej, tworzenie list wypłat, przelewów,

e)    kompletowanie dokumentacji w trybie odwoławczym,

f)    prowadzenie postępowania o nienależnie pobrane świadczenia, podejmowanie działań związanych z egzekucją należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w trybie administracyjnym,

g)   współpraca z komornikiem w zakresie egzekucji należnych alimentów.

 

 1. Prowadzenie odpowiednio do zajmowanego stanowiska korespondencji i archiwizacji dokumentów.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU

 1. przewidywany termin zatrudnienia – 1.07.2018r.
 2. zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – 3/4 etatu,
 3. praca w godz.8.00 – 14.00 w dni robocze,
 4. praca w systemach informatycznych przynajmniej 4 godz. dziennie.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 1. Aplikacja CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie prac na danym stanowisku.
 6. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
 7. Oświadczenie o obywatelstwie polskim i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o niekaralności.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT - do dnia  20  czerwca 2018 r., do godz. 15.00, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 11-230 Bisztynek, ul. Kościelna 39 z dopiskiem na kopercie  „Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2018r. był wyższy niż 6%.

 

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska w zakładce informacje o naborze, na stronie www.mopsbisztynek.pl w zakładce praca oraz na tablicy informacyjnej MOPS.

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bisztynku

Lidia Tomasik

 

 

 

 

*Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie „Za życiem”

Zamówienia publiczne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza