Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku

ul. Kościelna 39. tel. 897188146. email: mopsbisztynek@op.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualne zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Informacja o wynikach postępowania na zadanie: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Małymi krokami do celu”

Email Drukuj PDF

Informacja o wynikach postępowania

Bisztynek, 01.06.2012r.

 

MOPS.POKL.262.1.8.2012

 

 

Informacja o wynikach postępowania.

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług szkoleniowych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 156370 - 2012

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759) zawiadamiam że:

za najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług szkoleniowych uznana została oferta nr 2 złożona przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach ul. 11-go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce, która jako jedyna spełniła wszystkie kryteria wymagane w specyfikacji i zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 68 945,00 zł brutto.

 

a) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów:

L.p

Nr.

ofery

Nazwa firmy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium promesa

Razem

1

2

Warmińsko -Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Centrum Edukacji w Bartoszycach

Ul. 11-go Listopada 10

11-200 Bartoszyce

95

5

100

 

b) wskazani poniżej wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

L.p.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

1

1

Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o. o.

Warkały 18

11-041 Olsztyn

Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP wezwał do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w SIWZ. Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu żądanych uzupełnień w wyznaczonym terminie a więc nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Art.24,ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 

c) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

L.p.

Nr. oferty

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

1.

1

Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o.

Warkały 18

11-041 Olsztyn

ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje za odrzuconą

Art.24,ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 

d) umowa z wyłonionym wykonawcą zastanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poprawiony: piątek, 08 czerwca 2012 07:36
 

Przetarg nieograniczony na zadanie: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Małymi krokami do celu”

Email Drukuj PDF

Dokumenty dla oferentów w formacie pdf:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2012

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Poprawiony: piątek, 18 maja 2012 06:55
 


Świadczenie wychowawcze

Świadczenie „Za życiem”

Zamówienia publiczne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza