Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku

ul. Kościelna 39. tel. 897188146. email: mopsbisztynek@op.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start oferty pracy i wyniki naborów
Praca

Wyniki otwartego naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Email Drukuj PDF

MOPS.110.N.1.2018

Bisztynek, 2.07.2018r.

Wyniki otwartego naboru na stanowisko

ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w BisztynkuInformuję, że po przeprowadzonym postępowaniu i rozmowie kwalifikacyjnej, na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego została wybrana Pani Dominika Ledwińska

Uzasadnienie wyboru: Pani Dominika Ledwińska spełnia warunki określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała największą liczbę punktów. Wykazała się odpowiednim doświadczeniem,  predyspozycjami, wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi  prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bisztynku

Lidia Tomasik

Poprawiony: poniedziałek, 02 lipca 2018 12:55
 

Ogłszenie o naborze na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Email Drukuj PDF

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku

ogłasza nabór na stanowisko

ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

I. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

1. Wymagania niezbędne:

a)      posiadanie obywatelstwa polskiego*,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

d)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku,

e)      wykształcenie wyższe - preferowana administracja

f)       znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017, poz.1952 z późn. zm.),

b)      znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2018, poz.554)

c)      zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,

d)     samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e)      umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),

f)       gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

g)      wysoka kultura osobista,

h)      doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1.Realizowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych:

a)      przyjmowanie wniosków,

b)      prowadzenie i kompletowanie wymaganej dokumentacji zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,

c)      weryfikacja wniosków pod katem spełniania kryteriów zgodnie z którymi mogą być one rozpatrzone pozytywnie,

d)     pełna obsługa w systemie komputerowym; wprowadzenie pełnych danych, przygotowanie projektów decyzji administracyjnej, tworzenie list wypłat, przelewów,

e)      kompletowanie dokumentacji w trybie odwoławczym,

f)       prowadzenie postępowania o nienależnie pobrane świadczenia, podejmowanie działań związanych z egzekucją należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w trybie administracyjnym.

 

2. Realizowanie zadań w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

a)    przyjmowanie wniosków,

b)   prowadzenie i kompletowanie wymaganej dokumentacji zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

c)    weryfikacja wniosków pod katem spełniania kryteriów zgodnie z którymi mogą być one rozpatrzone pozytywnie,

d)   pełna obsługa w systemie komputerowym; wprowadzenie pełnych danych, przygotowanie projektów decyzji administracyjnej, tworzenie list wypłat, przelewów,

e)    kompletowanie dokumentacji w trybie odwoławczym,

f)    prowadzenie postępowania o nienależnie pobrane świadczenia, podejmowanie działań związanych z egzekucją należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w trybie administracyjnym,

g)   współpraca z komornikiem w zakresie egzekucji należnych alimentów.

 

 1. Prowadzenie odpowiednio do zajmowanego stanowiska korespondencji i archiwizacji dokumentów.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU

 1. przewidywany termin zatrudnienia – 1.07.2018r.
 2. zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – 3/4 etatu,
 3. praca w godz.8.00 – 14.00 w dni robocze,
 4. praca w systemach informatycznych przynajmniej 4 godz. dziennie.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 1. Aplikacja CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie prac na danym stanowisku.
 6. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
 7. Oświadczenie o obywatelstwie polskim i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o niekaralności.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT - do dnia  20  czerwca 2018 r., do godz. 15.00, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 11-230 Bisztynek, ul. Kościelna 39 z dopiskiem na kopercie  „Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2018r. był wyższy niż 6%.

 

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska w zakładce informacje o naborze, na stronie www.mopsbisztynek.pl w zakładce praca oraz na tablicy informacyjnej MOPS.

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bisztynku

Lidia Tomasik

 

 

 

 

*Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym przepisach o służbie cywilnej.

 

 

ODWOŁANIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Email Drukuj PDF

ODWOŁANIE NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU

ul. Kościelna 39 11-230 BISZTYNEK

stanowisko podinspektora ds. świadczenia wychowawczego

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku odwołuje nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko podinspektora ds. świadczenia wychowawczego, ogłoszony w dniu 12.12.2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bisztynku, na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku i na tablicy informacyjnej MOPS, z uwagi na zmiany organizacyjne w jednostce.

 

Bisztynek, 15.12.2017r.                                                                        

Lidia Tomasik

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bisztynku

Poprawiony: poniedziałek, 18 grudnia 2017 13:11
 

Wyniki otwartego naboru na stanowisko: pracownik socjalny

Email Drukuj PDF

Wyniki otwartego naboru na stanowisko:

pracownik socjalny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w BisztynkuInformuję, że po przeprowadzonym postępowaniu i rozmowie kwalifikacyjnej, na stanowisko pracownika socjalnego został wybrany Pan PIOTR ALEKSANDROWICZ zam.Bisztynek.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Piotr Aleksandrowicz spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej otrzymał najwyższą liczbę punktów, wykazał się odpowiednimi predyspozycjami, wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bisztynku

 

Lidia Tomasik

Poprawiony: poniedziałek, 01 sierpnia 2016 20:43
 

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Email Drukuj PDF

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku

ogłasza  nabór na stanowisko

pracownika socjalnego

I. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

Wymagania niezbędne:

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego*,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

3)      wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163    z późn. zm.)

4)   posiadanie co najmniej sześciomiesięcznego doświadczenie na stanowisku pracownika socjalnego

5)      biegła znajomość obsługi programu Microsoft Office (Windows, Word, Excel)

6)      znajomość przepisów prawnych:

- ustawy o pomocy społecznej

- kodeksu postępowania administracyjnego

- oraz innych przepisów i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej

Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność skutecznego komunikowania się,

2)      umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

3)      umiejętność pracy w zespole,

4)      samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

5)      umiejętności organizacyjne,

6)      umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),

7)      znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

8)      wysoka kultura osobista,

9)      przestrzeganie etyki zawodowej,

10)    gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

11)    doświadczenie w pracy w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej.

 

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) praca socjalna,
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, osobom które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
4) pomoc w uzyskaniu, dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, poradnictwa
dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe
instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie
w uzyskiwaniu pomocy;
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

8)inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin

9) Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

2. Prowadzenie odpowiednio do zajmowanego stanowiska korespondencji i archiwizacji dokumentów.

3. Doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi i zarządzeniami.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU

 1. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat,
 2. praca w godz.7.15-15.15 w dni robocze,
 3. praca w terenie (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych) przynajmniej 4 godziny dziennie, wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
 4. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
- wyjazdy służbowe w teren, delegacje na szkolenia, konferencje i warsztaty,
- drzwi wejściowe odpowiedniej szerokości, natomiast brak jest windy i podjazdów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz odpowiednio dostosowanej toalety.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. CV wraz z listem motywacyjnym.
 3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie prac na danym stanowisku.
 7. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 8. Oświadczenie o obywatelstwie polskim i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o niekaralności.
 10. Własna koncepcja pracy pracownika socjalnego z jedną z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  np. osoby starsze, rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny z problemem alkoholowym, bezrobotna młodzież, rodziny zagrożone eksmisją itp.  (max 4 strony, A4, czcionka 12)

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT - do dnia 25 lipca 2016 r., do godz. 15.00, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku, ul. Kościelna 39 z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru.
Dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2016 roku był niższy niż 6%.

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://bip.bisztynek.pl/ w zakładce informacje o naborze, na stronie www.mopsbisztynek.pl w zakładce praca oraz na tablicy informacyjnej MOPS.

 

* Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bisztynku

Bisztynek, 07.07.2016r. Lidia Tomasik

Poprawiony: czwartek, 07 lipca 2016 10:45
 


Strona 1 z 3

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie „Za życiem”

Zamówienia publiczne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza