Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku

ul. Kościelna 39. tel. 897188146. email: mopsbisztynek@op.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start oferty pracy i wyniki naborów
Praca

Wyniki otwartego naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i obsługi ZUS i FUZ

Email Drukuj PDF

Wyniki otwartego naboru na stanowisko

ds. świadczeń rodzinnych i obsługi ZUS i FUZ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku

 

Informuję, że po przeprowadzonym postępowaniu i rozmowie kwalifikacyjnej, na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i obsługi ZUS i FUZ została wybrana

Pani AGNIESZKA KADYSZ-ŁUCZYC zam.Bisztynek.

Uzasadnienie wyboru: Pani Agnieszka Kadysz-Łuczyc spełnia warunki określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała największą liczbę punktów. Wykazała się odpowiednim doświadczeniem,  predyspozycjami, wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi  prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka            

Pomocy Społecznej w Bisztynku           

Lidia Tomasik

Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2016 07:56
 

Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i obsługi ZUS i FUZ

Email Drukuj PDF

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku
ogłasza  nabór na stanowisko

ds. świadczeń rodzinnych i obsługi ZUS i FUZ1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:
Wymagania niezbędne:
posiadanie obywatelstwa polskiego*,
wykształcenie wyższe /preferowane: administracja, prawo/
biegła znajomość obsługi programu Microsoft Office (Windows, Word, Excel)
znajomość przepisów prawnych:
- kodeksu postępowania administracyjnego
- ustawy o świadczeniach rodzinnych
- ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Wymagania dodatkowe:
staż pracy w jednostce samorządowej /mile widziana praca na podobnym stanowisku/
zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,
samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
umiejętności organizacyjne,
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),
gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
wysoka kultura osobista,
przestrzeganie etyki zawodowej,
znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

2. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
Realizowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych:
przyjmowanie wniosków,
prowadzenie i kompletowanie dokumentacji o przyznanie świadczeń rodzinnych,
wnioskowanie w sprawie bądź odmowa świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
pełna obsługa w systemie komputerowym; wprowadzenie pełnych danych, wydanie decyzji administracyjnej, tworzenie list wypłat, przelewów,
kompletowanie dokumentacji w trybie odwoławczym,
prowadzenie spraw o nienależnie pobrane świadczenia, egzekucja w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w trybie administracyjnym.
Obsługa świadczeń ZUS i FUZ w systemie komputerowym:
przyjmowanie zgłoszeń do ubezpieczeń,
rejestracja ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalno-rentowych w systemie Płatnik,
tworzenie raportów,
wykonanie korekt zleconych przez ZUS,
prowadzenie dokumentacji w wersji papierowej,
wykonanie RMUA dla ubezpieczonych,
transmisja dokumentów do ZUS.
Prowadzenie odpowiednio do zajmowanego stanowiska korespondencji i archiwizacji dokumentów.
Doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi i zarządzeniami.

3. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat,
praca w godz.7.15-15.15 w dni robocze,
wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy: komputer ( w tym praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy tj. powyżej 4 godzin dziennie), urządzenia biurowe,
- wyjazdy służbowe na delegacje-szkolenia,
- drzwi wejściowe odpowiedniej szerokości, natomiast brak jest windy i podjazdów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz odpowiednio dostosowanej toalety.

4. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
Aplikacja CV wraz z listem motywacyjnym.
Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie prac na danym stanowisku.
Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Oświadczenie o obywatelstwie polskim i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
Oświadczenie o niekaralności.

5.. TERMIN SKŁADANIA OFERT - do dnia 15 kwietnia 2016 r., do godz. 15.00, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku, ul. Kościelna 39 z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i obsługi ZUS i FUZ”
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w marcu 2016 roku był niższy niż 6%.

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska w zakładce informacje o naborze, na stronie www.mopsbisztynek.pl w zakładce praca oraz na tablicy informacyjnej MOPS.
* Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym przepisach o służbie cywilnej.Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bisztynku
Lidia Tomasik

Poprawiony: wtorek, 05 kwietnia 2016 06:36
 

Wyniki otwartego naboru na stanowisko: podinspektor/informatyk

Email Drukuj PDF

Wyniki otwartego naboru na stanowisko:

podinspektor/informatyk

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku

 

Informuję, że po przeprowadzonym postępowaniu i rozmowie kwalifikacyjnej, na stanowisko podinspektor/informatyk został wybrany Pan PRZEMYSŁAW PODOLECKI zam.Bisztynek.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Przemysław Podolecki spełnia warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednimi predyspozycjami, wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi  prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Poprawiony: wtorek, 08 marca 2016 14:46
 

Nabór na stanowisko podinspektor/informatyk

Email Drukuj PDF

I. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe /preferowane: administracja, informatyka/,
 2. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 17 lutego 2016 r. poz. 195),
 4. znajomość przepisów prawa dotyczących informatyzacji podmiotów realizujących zdania publiczne,
 5. umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów informatycznych, umiejętność administrowania i zarządzania siecią, systemami informatycznymi,
 6. umiejętność zarządzania stroną internetową,
 7. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, baz danych,
 8. umiejętność serwisowania, naprawy i konfiguracji sprzętu komputerowego,
 9. znajomość systemów serwerowych Microsoft,
 10. znajomość programów "Świadczenia Rodzinne" oraz "POMOST" firmy Sygnity.

Wymagania dodatkowe:

 1. zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 3. umiejętności organizacyjne,
 4. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),
 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 

 1. 1. Zadania wykonywane w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

-        przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze,

-        prowadzenie i kompletowanie wymaganej dokumentacji,

-        wnioskowanie w sprawie bądź odmowa świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-        pełna obsługa w systemie komputerowym; wprowadzenie pełnych danych, przygotowanie decyzji administracyjnej, tworzenie list wypłat, przelewów, kompletowanie dokumentacji w trybie odwoławczym.

-        sporządzanie sprawozdań i analiz.

 1. 2. Zadania wykonywane w zakresie obsługi informatycznej:

-        zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,

-        prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i zainstalowanego oprogramowania,

-        udzielanie pomocy oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania,

-        administrowanie sieciami komputerowymi Ośrodka,

-        naprawianie, usuwanie usterek sprzętu komputerowego,

-        tworzenie kopii bezpieczństwa baz danych oraz systemów operacyjnych,

-        zapewnienie ochrony całości informatyki w Ośrodku przed nieupoważnionym dostępem oraz innymi niebezpieczeństwami informatycznymi,

-        rozwijanie i dostosowywanie do przepisów prawa systemów informatycznych,

-        aktualizowanie i rozbudowywanie strony internetowej oraz BIP.

 

 1. Prowadzenie odpowiednio do zajmowanego stanowiska korespondencji i archiwizacji dokumentów.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU

 1. przewidywany termin zatrudnienia – 01.04.2016 r.
 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat,
 3. praca w godz.7.15-15.15 w dni robocze,
 4. praca w systemach informatycznych przynajmniej 5 godz. dziennie.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 1. Aplikacja CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie prac na danym stanowisku.
 5. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Oświadczenie o obywatelstwie polskim i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o niekaralności.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT - do dnia 7 marca 2016 r., do godz. 15.00, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku, ul. Kościelna 39 z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektor/informatyk”

Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2016 roku był niższy niż 6%.

 

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska w zakładce informacje o naborze, na stronie www.mopsbisztynek.pl w zakładce praca oraz na tablicy informacyjnej MOPS.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bisztynku

Lidia Tomasik

 

Wyniki otwartego naboru na stanowisko: ds. dodatków mieszkaniowych i dłużników alimentacyjnych

Email Drukuj PDF

Wyniki otwartego naboru na stanowisko:

ds. dodatków mieszkaniowych i dłużników alimentacyjnych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku

 

Informuję, że po przeprowadzonym postępowaniu i rozmowie kwalifikacyjnej z osobami spełniającymi wymagania formalne, na stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i dłużników alimentacyjnych została wybrana Pani EWELINA CICHOWSKA

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Ewelina Cichowska spełnia warunki określone w ogłoszeniu o naborze,  posiada wyższe wykształcenie magisterskie - kierunek administracja oraz staż pracy w jednostkach samorządowych.  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednimi predyspozycjami, wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi  prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bisztynku

Bisztynek, 19.01.2015r.                                                                 Lidia Tomasik

 


Strona 2 z 3

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie „Za życiem”

Zamówienia publiczne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza