Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku

ul. Kościelna 39. tel. 897188146. email: mopsbisztynek@op.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start oferty pracy i wyniki naborów
Praca

Wyniki otwartego naboru na stanowisko: podinspektor/informatyk

Email Drukuj PDF

Wyniki otwartego naboru na stanowisko:

podinspektor/informatyk

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku

 

Informuję, że po przeprowadzonym postępowaniu i rozmowie kwalifikacyjnej, na stanowisko podinspektor/informatyk został wybrany Pan PRZEMYSŁAW PODOLECKI zam.Bisztynek.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Przemysław Podolecki spełnia warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednimi predyspozycjami, wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi  prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Poprawiony: wtorek, 08 marca 2016 14:46
 

Nabór na stanowisko podinspektor/informatyk

Email Drukuj PDF

I. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe /preferowane: administracja, informatyka/,
 2. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 17 lutego 2016 r. poz. 195),
 4. znajomość przepisów prawa dotyczących informatyzacji podmiotów realizujących zdania publiczne,
 5. umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów informatycznych, umiejętność administrowania i zarządzania siecią, systemami informatycznymi,
 6. umiejętność zarządzania stroną internetową,
 7. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, baz danych,
 8. umiejętność serwisowania, naprawy i konfiguracji sprzętu komputerowego,
 9. znajomość systemów serwerowych Microsoft,
 10. znajomość programów "Świadczenia Rodzinne" oraz "POMOST" firmy Sygnity.

Wymagania dodatkowe:

 1. zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 3. umiejętności organizacyjne,
 4. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),
 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 

 1. 1. Zadania wykonywane w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

-        przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze,

-        prowadzenie i kompletowanie wymaganej dokumentacji,

-        wnioskowanie w sprawie bądź odmowa świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-        pełna obsługa w systemie komputerowym; wprowadzenie pełnych danych, przygotowanie decyzji administracyjnej, tworzenie list wypłat, przelewów, kompletowanie dokumentacji w trybie odwoławczym.

-        sporządzanie sprawozdań i analiz.

 1. 2. Zadania wykonywane w zakresie obsługi informatycznej:

-        zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,

-        prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i zainstalowanego oprogramowania,

-        udzielanie pomocy oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania,

-        administrowanie sieciami komputerowymi Ośrodka,

-        naprawianie, usuwanie usterek sprzętu komputerowego,

-        tworzenie kopii bezpieczństwa baz danych oraz systemów operacyjnych,

-        zapewnienie ochrony całości informatyki w Ośrodku przed nieupoważnionym dostępem oraz innymi niebezpieczeństwami informatycznymi,

-        rozwijanie i dostosowywanie do przepisów prawa systemów informatycznych,

-        aktualizowanie i rozbudowywanie strony internetowej oraz BIP.

 

 1. Prowadzenie odpowiednio do zajmowanego stanowiska korespondencji i archiwizacji dokumentów.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU

 1. przewidywany termin zatrudnienia – 01.04.2016 r.
 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat,
 3. praca w godz.7.15-15.15 w dni robocze,
 4. praca w systemach informatycznych przynajmniej 5 godz. dziennie.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 1. Aplikacja CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie prac na danym stanowisku.
 5. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Oświadczenie o obywatelstwie polskim i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o niekaralności.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT - do dnia 7 marca 2016 r., do godz. 15.00, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku, ul. Kościelna 39 z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektor/informatyk”

Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2016 roku był niższy niż 6%.

 

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska w zakładce informacje o naborze, na stronie www.mopsbisztynek.pl w zakładce praca oraz na tablicy informacyjnej MOPS.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bisztynku

Lidia Tomasik

 

Wyniki otwartego naboru na stanowisko: ds. dodatków mieszkaniowych i dłużników alimentacyjnych

Email Drukuj PDF

Wyniki otwartego naboru na stanowisko:

ds. dodatków mieszkaniowych i dłużników alimentacyjnych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku

 

Informuję, że po przeprowadzonym postępowaniu i rozmowie kwalifikacyjnej z osobami spełniającymi wymagania formalne, na stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i dłużników alimentacyjnych została wybrana Pani EWELINA CICHOWSKA

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Ewelina Cichowska spełnia warunki określone w ogłoszeniu o naborze,  posiada wyższe wykształcenie magisterskie - kierunek administracja oraz staż pracy w jednostkach samorządowych.  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednimi predyspozycjami, wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi  prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bisztynku

Bisztynek, 19.01.2015r.                                                                 Lidia Tomasik

 

Nabór na stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i dłużników alimentacyjnych

Email Drukuj PDF

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku
ogłasza  nabór na stanowisko
ds. dodatków mieszkaniowych i dłużników alimentacyjnych

1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

Wymagania niezbędne:

1)            wykształcenie wyższe /preferowane: administracja, prawo/

2)            biegła znajomość obsługi programu Microsoft Office (Word, Excel)

3)            znajomość przepisów prawnych:

-        kodeksu postępowania administracyjnego

-        ustawy o dodatkach mieszkaniowych

-        ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

-        ustawy Prawo energetyczne /w zakresie dodatku energetycznego/.

 

Wymagania dodatkowe:

1)      zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,

2)      samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

3)      umiejętności organizacyjne,

4)      umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),

5)      gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

6)      wysoka kultura osobista,

7)      przestrzeganie etyki zawodowej,

8)      znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

9)      doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej.

2. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 1. Realizowanie zadań w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, w szczególności:

1)      przyjmowanie wniosków,

2)      prowadzenie i kompletowanie dokumentacji wymaganej wg ustawy,

3)      wnioskowanie w sprawie bądź odmowa świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4)      pełna obsługa w systemie komputerowym; wprowadzenie pełnych danych, wydanie decyzji administracyjnej, tworzenie list wypłat, przelewów, kompletowanie dokumentacji w trybie odwoławczym

 

 1. Realizowanie zadań w zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w szczególności:

1)      odbieranie od dłużników oświadczeń majątkowych oraz przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych,

2)      przekazywanie komornikowi sadowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji,

3)      zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako  bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania jako bezrobotny,

4)      kierowania do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika,

5)      występowanie do starosty z wnioskiem o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6)      w przypadkach określonych ustawą składanie wniosków do sądu o ściganie za przestępstwo określone w art. 209kk. oraz kierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika.

7)      informowanie organu właściwego wierzyciela oraz komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach,

8)      przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości w ich regulowaniu  za okres dłuższy niż 6 miesięcy,

9)      prowadzenie i kompletowanie dokumentacji wymaganej wg ustawy.

 1. Prowadzenie odpowiednio do zajmowanego stanowiska korespondencji i archiwizacji dokumentów.
 2. Doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi i zarządzeniami.

 

3. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU

1)      zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat,

2)      praca w godz.7.15-15.15 w dni robocze,

3)      wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,

4)      praca  w systemach informatycznych  przynajmniej 4 godz. dziennie.

4. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1)      aktualne CV,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie /zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 lipca 2009r. Dz.U. Nr 115, poz.971/

1)      kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe kandydata,

2)      kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów,

3) oświadczenie o niekaralności, następującej treści:

Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie
lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne”

4) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, następującej treści:

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”

5)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. ,poz. 1182)”.

6) oświadczenie o stanie zdrowia o następującej treści:

„Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia  pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku  ds. dodatków mieszkaniowych i dłużników alimentacyjnych”.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT - do dnia 15 stycznia 2015 roku, do godz. 15.00, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku
lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku,
ul. Kościelna 39 z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych
i dłużników alimentacyjnych”

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru.

 

6. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w dniu 19.01.2015r. Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej, będą zobowiązane wykazać się znajomością kodeksu postępowania administracyjnego oraz tematyki związanej z realizacją dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych
i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Kryteria oceny:

1) Przygotowanie merytoryczne.

2) Treść i poprawność wypowiedzi.

3) Umiejętność autoprezentacji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bisztynku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2014 roku był niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej, niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełni wymagania dodatkowe.

 

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska w zakładce informacje
o naborze
oraz na stronie www.mopsbisztynek.pl w zakładce praca

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bisztynku

Lidia Tomasik

Poprawiony: środa, 31 grudnia 2014 11:09
 

Wyniki otwartego naboru na stanowisko Asystenta rodziny

Email Drukuj PDF

Wyniki otwartego naboru na stanowisko:

Asystenta rodziny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku

Po przeprowadzonym postępowaniu i rozmowie kwalifikacyjnej z osobami spełniającymi wymagania formalne, na stanowisko asystenta rodziny  zostali wybrani:

1. Pani EWA GOŁASZEWSKA
2. Pan LESZEK KARAZNIEWICZ

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Obie osoby spełniają warunki określone w ogłoszeniu o naborze a w rozmowie kwalifikacyjnej zdobyły najwyższą liczbę punktów, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bisztynku

Lidia Tomasik

Poprawiony: poniedziałek, 07 lipca 2014 10:06
 


Strona 2 z 3

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie „Za życiem”

Zamówienia publiczne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza