Dodatek energetyczny

poniedziałek, 20 stycznia 2014 11:35
Drukuj

DODATEK ENERGETYCZNY
dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku informuje, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej musi jednak spełniać dodatkowe warunki tj.: być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię umowy kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej

Wypłata świadczenia następuje w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

Wysokość miesięcznego dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r. dla gospodarstwa domowego

Dodatek energetyczny nie jest wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o dodatek energetyczny

Poprawiony: poniedziałek, 04 maja 2015 13:31